TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r 17 Nisan 2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Kanun ile disiplin hükümlerine getirilen düzenleme

17 Nisan 2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Kanun ile disiplin hükümlerine getirilen düzenleme

Yükseköğretim Kurumlarında görevli Öğretim Elemanlarının tabi olduğu disiplin hükümleri konusunda Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alınarak yeni düzenlemeler getirilmiş, ayrıca öğretim elemanları dışında İş Sözleşmesiyle çalışan personel hakkında 4857 sayılı İş Kanunu ve Memurlar hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır.  2547 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma için tıklayınız...

17 Nisan 2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 7, 8 ve 9. maddeleri ile de 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümlerinde yeni değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Yeni düzenlemeler için tıklayınız...

​Daha önce  09.12.2016 tarih, 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 26.- 34. maddeleri arasında yapılan düzenleme ile 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinde belirtilen fiiller ve cezalara, 657 Sayılı Kanunda sayılan fiil ve cezalar da eklenmiş ve böylelikle öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 sayılı Kanunda sayılan fiillerin tamamı dahil edilmiş; diğer yandan Yükseköğretim Kurulu Başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi verilmişti.

Ancak; Anayasa Mahkemesinin 10 Nisan 2019 tarihli ve Esas No: 2017/33, Karar No:2019/20 sayılı Kararının D ve F maddeleri ile; 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) fıkrasının (1), (2), (3), (4) ve (6) numaralı bentlerinde yer alan "657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak…" ibareleri ile; ayrıca, 53/Ç maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinin "Aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma cezaları gerektiren fiillerle ilgili olarak öğretim elemanları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı disiplin amiri sıfatıyla doğrudan soruşturma açabilir" ibaresinin iptali ve bu kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştı. Mahkemesi kararı da, 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız...

Böylelikle  Üniversitemiz personeli hakkında yürütülecek disiplin soruşturmaları söz konusu Kanun maddesinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yürütülecektir.